fbpx

Stoties taisyklės


VILNIAUS AUTOBUSŲ STOTIES LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lankytojų UAB „Vilniaus autobusų stotis” (toliau – VAS, VAS valdytojas) patalpose ir/ar teritorijoje elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato lankytojų elgesio VAS patalpose ir/ar teritorijoje tvarką. Šios taisyklės yra parengtos VAS valdytojo ir yra taikomos lankytojams, darbuotojams, ūkinę-komercinę veiklą vykdantiems asmenims, taip pat įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, piliečių iniciatyvinėms grupėms bei kitiems subjektams, ketinantiems vykdyti bet kokią veiklą VAS patalpose ar teritorijoje, jos prieigose ar bet kurioje kitoje VAS žemės sklypo vietoje. Šių Taisyklių taikymas yra paremtas VAS valdytojo teise administruoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, jį valdyti bei disponuoti savo nuožiūra ir VAS valdytojo pareiga užtikrinti viešąją tvarką, VAS lankytojų ir jame dirbančių žmonių saugumą bei VAS ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų teisėtus interesus.
 2. Taisyklės taikomos bet kuriam į VAS patalpas ir teritoriją įeinančiam, įvažiuojančiam ir jose esančiam asmeniui. VAS patalpose ir teritorijoje yra įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios skirtos užtikrinti Patalpų ir/ar Teritorijos valdytojo, darbuotojų ir trečiųjų asmenų (lankytojų) bei jų turto saugumą, užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams ir palengvinti šių įvykių bei nelaimingų atsitikimų tyrimą. Lankytojų asmens duomenys, užfiksuoti vaizdo stebėjimo sistemomis, tvarkomi atsakingai, griežtai laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Išsamesnė informacija yra teikiama el. paštu [email protected] arba telefonu 8 52 334 754.
 3. Su Lankytojų VAS patalpose ir/ar teritorijoje elgesio taisyklėmis galima susipažinti VAS patalpose/teritorijoje bei interneto svetainėje www.autobusustotis.lt.

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI LANKYTOJŲ ELGESIUI

3.1. Į VAS patalpas lankytojai gali patekti tik per jiems specialiai skirtus ir įrengtus įėjimus/išėjimus ir jose būti tik VAS darbo laiku nuo 4:00 iki 24:00. Lankytojams draudžiama į VAS patekti per tarnybinius, technologinius įėjimus;

3.2. Lankytojai privalo vykdyti VAS darbuotojų (administracijos), apsaugos darbuotojų, ir/ar kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą VAS patalpose, teritorijoje, teisėtus nurodymus ir laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų, esančių VAS patalpose ir teritorijoje;

3.3. VAS patalpose esančiu tualetu, pažymėtu neįgaliojo ženklu, gali naudotis tik asmenys, turintys judėjimo negalią;

3.4. Lankytojai privalo asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų, ypač mažamečių, bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu ir elgtis taip, kad nekiltų grėsmė sau ir aplinkiniams, kitiems lankytojams (nedaryti žalos, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų). Pastebėjus veiksmus ir/ar įvykius, aplinkybes, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo(-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui, lankytojai privalo nedelsiant informuoti VAS darbuotojus (administraciją) ir/ar apsaugos darbuotojus.

3.5. Lankytojams griežtai draudžiama:

3.5.1. Įsinešti ginklus, įskaitant šaltuosius ginklus, alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines medžiagas, degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias medžiagas, taip pat kitas medžiagas, kurios gali sukelti pavojų kitiems lankytojams, VAS dirbantiems asmenims ar pačioms VAS patalpoms, teritorijai;

3.5.2. Gadinti, laužyti ar kitaip žaloti VAS turtą, įskaitant augmeniją;

3.5.3. Įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras VAS lankytojams neskirtas lankytis patalpas, teritorijas, papildomai pažymėtas įspėjamaisiais ženklais „Tik VAS personalui“ ir t.t.;

3.5.4. Šiukšlinti ir/ar teršti VAS patalpose, sanitarinėse patalpose (tualetuose, skirtuose lankytojams ir pan.), VAS teritorijoje;

3.5.5. Lipti, sėdėti, kelti ir ar sodinti vaikus, ypač mažamečius, ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, užtvarai, apšvietimo stulpai, laiptai, stogai, palangės ir pan.), reklaminių spaudinių laikymui skirtų stovų;

3.5.6. Neštis į VAS keleivių laukimo salę bei valgyti VAS keleivių laukimo salėje maisto produktus;

3.5.7. Neštis maisto produktus, kitas ne maisto prekes į VAS esančias sanitarines patalpas (pvz., tualetus), juos vartoti, naudoti, bandyti, testuoti, matuotis ir pan.;

3.5.8. Vartoti VAS patalpose ir/ar teritorijoje alkoholinius gėrimus, psichotropines, narkotines medžiagas, taip pat VAS patalpose ir/ar teritorijoje būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;

3.5.9. Važinėti riedučiais, paspirtukais, dviračiais, riedlentėmis, riedžiais ir pan. VAS patalpose ar naudoti žaidimams ir/ar chuliganiškais tikslais apsipirkimui Parduotuvėse skirtus vežimėlius;

3.5.10. Į VAS patalpas vestis gyvūnus (šunis, kates, šeškus ir t.t.), išskyrus specialiai apmokytus šunis vedlius, gyvūnus. Leidžiama neštis gyvūnus tik jiems specialiai skirtoje taroje, užtikrinant, kad Tara, kurioje vežamas gyvūnas, netrukdytų kitiems VAS lankytojams/keleiviams praeiti, nebūtų griozdiška, neteptų keleivių laukimo salės sėdynių arba lankytojų/keleivių drabužių;

3.5.11. Be atskiro VAS  administracijos rašytinio leidimo VAS patalpose ar teritorijoje siūlyti pirkti kosmetines priemones, suvenyrus, gėrimus, maisto prekes, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes ir/ar teikti bet kokias paslaugas;

3.5.12. Be atskiro VAS administracijos rašytinio leidimo VAS patalpose ar teritorijoje platinti ne VAS valdytojo inicijuotus reklaminius lapelius, lankstinukus, skrajutes ir/ar kitą informacinę/reklaminę medžiagą;

3.5.13. Be atskiro VAS administracijos rašytinio leidimo organizuoti bet kokius mitingus, susirinkimus ir/ar kitus panašius renginius VAS patalpose ar teritorijoje;

3.5.14. Organizuoti VAS lankytojų reklamines, apklausų, parašų rinkimo ir/ar kitokias akcijas bei vykdyti kitokią agresyvią į VAS lankytojus nukreiptą ūkinę-komercinę veiklą, kuri nėra iš anksto raštu suderinta su VAS administracija;

3.5.15. Be atskiro VAS administracijos rašytinio leidimo draudžiama VAS patalpose, teritorijoje filmuoti, fotografuoti ar kitais būdais rinkti informaciją komerciniais tikslais.

 1. VAS automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Dviračiai, kitos nemotorinės transporto priemonės turi būti statomos tik tam specialiai skirtose ir įspėjamaisiais ženklais pažymėtose teritorijos vietose.
 2. Draudžiama ant trinkelių dangos, esančios fasadinėje VAS pusėje, statyti, važinėti motorinėmis transporto priemonėmis, norint išlaipinti/įlaipinti keleivius, iškrauti/pakrauti prekes ar kitais tikslais.
 3. Transporto priemonių eismas ir statymas vyksta laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų. VAS automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais, teritorijoje įrengtos transporto priemonių stovėjimo vietos nėra skirtos automobilių ar kitų transporto priemonių stovėjimui, kuriems neišduotas specialus leidimas. Dviračiai, kitos nemotorinės transporto priemonės turi būti statomos tik tam specialiai skirtose ir įspėjamaisiais ženklais pažymėtose teritorijos vietose. VAS lankytojai privalo laikytis LR kelių eismo taisyklių ir nepalikti savo transporto priemonių stovėti VAS teritorijos prieigose, LR kelio ženklų galiojimo zonoje, įrengtose transporto priemonių aikštelėse be išduoto specialaus leidimo. VAS valdytojas pasilieka teisę keisti šiose taisyklėse nustatytą transporto priemonių stovėjimo/parkavimo tvarką.
 4. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas, Lankytojai prašomi nedelsiant apie tai pranešti VAS administracijai ir/ar apsaugos darbuotojams. Kol atvyks VAS apsaugos darbuotojai ir/ar kitos tarnybos, atitverti pavojingą vietą ir patiems nesiimti jokių lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.
 5. VAS administracija turi teisę nedelsdama, be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti VAS patalpas ir/ar teritoriją (ar bet kurią jo dalį), jeigu kyla grėsmė VAS, jo darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kiekvienas lankytojas, patekęs į VAS patalpas ir/ar teritoriją automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 2. VAS darbuotojai, apsaugos darbuotojai ar VAS valdytojas turi teisę informuoti/įspėti apie taisyklių laikymąsi ir galimus pažeidimus, paprašyti neteisėtus ar galimai neteisėtus veiksmus atliekantį asmenį apleisti VAS patalpas ir/ar teritoriją bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti VAS, jo darbuotojų, lankytojų ir/ar kitų asmenų teises ir teisėtus interesus. 
 3. Padarytos ar galimai padarytos nusikalstamos veikos (pvz., vagystės, chuliganizmo) atveju, VAS administracija, VAS valdytojas ir/ar apsaugos darbuotojai praneša LR teisėsaugos institucijoms.
 4. Taisyklės parengtos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa prieštaraujančia galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti.